Duna nyelviskola
angol-diakok

Általános szerződési feltételek

Online jelentkezés

Várjuk minden angolul tanulni vágyó jelentkezését. A jelentkezést követően munkatársunk felkeresi Önt telefonon vagy e-mailen keresztül egyeztetés céljából. Online jelentkezni a kiválasztott időpont előtt másfél héttel legkésőbb lehetséges. Az online jelentkezés 9.000,- Ft előleg befizetése-, illetve a jelentkezési lap személyes kitöltése, aláírása után válik érvényessé.

A Duna nyelviskola vállalja:

2. Biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket:
- szakképzett oktatókat,
- oktatáshoz szükséges segéd-és szemléltető eszközöket,
- az oktatás helyszínét

3. A képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a felnőttképzési törvényben rögzített időtartamig irattározza; a képzéssel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének eleget tesz.

4. A kurzus folyamán Képző folyamatosan írásban és szóban ellenőrzi a Hallgató teljesítményét. A tanfolyam végén a hallgató záródolgozatot ír, ennek megírása esetén értékelést valamint tanúsítványt kap. A tanúsítvány a tanfolyamon való sikeres részvételt igazolja Hallgató számára.

5. Az összes óraszám 50 %-át meghaladó hiányzás, a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén javasolja a hallgató tanfolyamról való kizárását.

6. A tanfolyam díján kívül felmerülő többletköltség egyszeri 400.- forint fénymásolási díj, mely a tanfolyamvezető tanárnak fizetendő a plusz kiegészítő anyagokért.

A képzésben részvevő hallgató vállalja:

1. A hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a Duna Nyelviskola által szervezett, képzési programon legjobb képességei szerint folyamatosan részt vesz, pontosan, felkészülten megjelenik az órákon.

2. Teljesíti fizetési kötelezettségeit.

3. Hallgató teljes tandíjat vagy a részletfizetés első részletét legkésőbb a tanfolyam megkezdéséig köteles megfizetni. A hátralék határidőig történő megfizetésének elmaradása esetében az órák nem látogathatók.

4. A jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti.

5. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanuló az órák látogatását elmulasztja, az nem jelent mentességet a tanfolyamdíj megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett tanfolyamdíj visszafizetésére.

6. Csoportbesorolás választható:
• Hallgató szintfelmérőt ír, annak eredménye alapján csoportba-sorolását elfogadja.
• Hallgató az előző modul elvégzésével automatikusan kerül besorolásra.
• Hallgató szintfelmérőt ír, annak eredménye alapján történt besorolást nem fogadja el, saját felelősségére választott szintű csoportba iratkozik.
• Hallgató szintfelmérőt nem írt, saját felelősségére választott szintű csoportba iratkozik.

Egyebek:

1. Módosítás a jelentkező részéről:
A jelentkező a tanfolyam kezdésének időpontját a tanfolyam kezdete előtt legkésőbb 8 nappal a nyelviskolával telefonon és írásban (e-mailben) történő egyeztetés után két hónappal későbbi időpontra módosíthatja. A tanfolyamkezdés előtti halasztás díjmentes. Amennyiben a jelentkező a tanfolyam indulását követően módosít, a tanfolyamdíj és egyszeri 10.000.- Ft halasztási díj megfizetése ellenében, befizetését egy éven belül van lehetősége felhasználni.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyamot a szerződésbe foglalt eredeti kezdési napjához képest 8 nappal korábban visszamondja, úgy a befizetett összeg 5.000.- Ft regisztrációs költség levonásával kerül visszafizetésre, 8 napon belüli tanfolyamlemondás esetén a befizetett összeg nem jár vissza. A tanfolyamkezdési időpont és tanfolyamtípus módosítása nem minősül visszamondásnak.
Ha a hallgató nem látogatja rendszeresen a tanfolyam óráit, a tandíj nem csökken. A hallgató tanfolyamról való kimaradása esetén másik csoportot biztosítani, vagy a tandíjat visszafizetni nem áll módunkban.

2. Módosítás a Duna Nyelviskola részéről:
Amennyiben a nyelvtanfolyam az eredetileg meghirdetett időpontban nem indul, a Duna Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy tanfolyamait legkésőbb 22 munkanapon belül – változatlan feltételek mellett – elindítsa. A befizetett összeget csak abban az esetben fizetjük vissza, ha 22 munkanapon belül sem indul el a tanfolyam. A befizetett tandíj visszaigénylésére a befizetést igazoló nyugta leadása ellenében van lehetősége. Erre csak azokban az esetekben kerül sor, amennyiben a megadott időpontra nem jelentkezik a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszámú hallgató.
Ünnepnapokon vagy más indokolt esetben az oktatási rend változásának a jogát a Nyelviskola fenntartja. A Nyelviskola hibájából elmaradt órákat a Nyelviskola pótolja.

3. A Duna Nyelviskola záródolgozata ingyenes. A tandíj nem tartalmazza a kurzuskönyvek árát.

4. Amennyiben az egyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, úgy különösen a felnőttképzést folytató intézmény mulasztása esetén a PTK rendelkezései az irányadók. A felek bárminemű jogvita esetén kikötik a PKKB kizárólagos illetékességét.

6.. Hallgató hozzájárul, hogy a Duna Nyelviskola személyes adatait, az adatvédelemről szóló 1997. Évi LVIII törvény szellemében, nyilvántartás céljából tárolja.

Kijelentem, hogy a jelentkezési feltételeket elolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem és azokat elfogadom és betartom.

BKRAdatvédelmi tájékoztató
Általános szerződési feltételek